BMW Z4(REAR CAMERA)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

HEAD UNIT 

 

INSTALLATION   

:  BMW Z4

 

:  ?? inches

 

:  ??

 

:  REAR CAMERA

 

 
                 ภาพจากกล้องมองหลังบนจอ Z4          ไม่ได้เปลี่ยนวิทยุ หรือจอ จอยังคงพับึ้นลงได้ตามปกติ
 
                     ไม่มีสถานะผิดปรกติแสดง             กล้องมองหลังที่ติดตั้งเพิ่ม ใช้เซ็นเซอร์โซนี่ ซีซีดี
   
                                 BMW Z4