Porsche Cayenne(NAVIGATION+REAR CAMERA+TMC)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

HEAD UNIT

 

INSTALLATION   

:  Porsche Cayenne

 

:  ?? inches

 

:  PCM 3.1

 

:  NAVIGATION,REAR CAMERA,TMC

 

 
                           PORSCHE CAYENNE                       ภาพหลังติดตั้งกล้องมองหลังเสร็จ
 
            ระบบนำทางพร้อมรายงานจราจรด้วยระบบ(TMC)                   หลังจากติดตั้งกล้องมองหลังเสร็จ
   
                         PORSCHE CAYENNE