Mercedes Benz E200(NAVI+TMC+USB MULTIMEDIA)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  Mercedes Benz E200

 

:  7 inches

 

:  COMMAND

 

:  NAVIGATION,TMC,USB MULTIMEDIA

 

 
           ติดตั้งกล่องระบบนำทางบนจอเดิมวิทยุเดิมของรถ            ข้อมูลจราจร TMC (Traffic message channal)
 
           สีบนถนนสีเขียวบอกว่าการจราจรคล่องตัว           ภาพจากกล้องมองหลังของรถยังคงใช้งานได้ตามปกติ
 
        ภาพจากไฟล์ภาพยนตร์ที่เล่นผ่านสาย USB Multimedia            รองรับไฟล์หลากหลายทั้งไฟล์ภาพยนตร์ เพลง รูปภาพ
 
                         Mercedes Benz E200                              Mercedes Benz E200