Mercedes Benz E200(NAVIGATION)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  Mercedes Benz E200

 

:  7 inches

 

:  COMMAND

 

:  NAVIGATION

 

 
                        Mercedes Benz E200                            Mercedes Benz E200
 
       ติดตั้งแผนที่กับแผ่นทัชสกรีนลงบนจอเดิมของรถ              ระบบและเมนูเดิมของรถยังคงใช้งานได้เหมือนเดิม
 
         ข้อมูลครอบคลุมทั่วประเทศ แผนที่ SpeedNavi           ภาพจากกล้องมองหลังของรถยังคงใช้งานได้ตามปกติ
 
                        Mercedes Benz E200                                Mercedes Benz E200