Mercedes Benz E200 (REAR CAMERA)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  Mercedes Benz E200

 

:  5.8 inches

 

:  MB20

 

:  REAR CAMERA

 

 
                     Mercedes Benz E200                  จอขนาด 5.8 นิ้ว เครื่องเล่นเป็น CD
 
                      ภาพจากกล้องมองหลัง                     ภาพหลังจากติดตั้งกล้องเสร็จ