Mercedes Benz S320 CDI W221 (REAR CAMERA)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  Mercedes Benz S320 CDI

 

:  8 inches

 

:  ??

 

:  REAR CAMERA

 

 
         ติดตั้งกล้องมองหลังของ Mercedes Benz S-Class                      ติดตั้งกับจอเดิมและวิทยุเดิมของรถ
 
                             ระบบรถของเดิมยังคงใช้งานได้ตามปกติ หลังติดตั้งเสร็จ ไม่มีไฟแสดงสถานะผิดปกติแสดงขึ้นมา