Porsche Panamera(REAR CAMERA)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  Porsche Panamera

 

:  8 inches

 

:  PCM3.1

 

:  REAR CAMERA

 

 
                         PORSCHE PANAMERA                              คันนี้ใช้วิทยุ PCM3.1
 
     ภาพจากกล้องมองหลัง กับจอขนาดใหญ่ของ Panamera                              หลังจากติดตั้งกล้องเสร็จ