Mercedes Benz C200 Wagon(Rear Camera)

 

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  Mercedes Benz C200 WAGON

 

:  5.8 inches

 

 

:  Rear Camera

 

 
                 เมนูเดิมของรถยังใช้งานตามปกติ                                 ด้านหน้า C200
 
        ภาพจากกล้องมองหลังคันนี้เจ้าของไม่เอาเส้นนำถอย                             ด้านหลังของ Wagon
   
                     กล้องมองหลัง Sony CCD