Porsche Cayenne S(FIX CAMERA)

 

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  Porsche Cayenne S

 

:  8 inches

 

:  PCM3.1

 

:  Fix Camera

 

 
           Cayenne มีกล้องถอยอยู่แล้วแต่ใช้งานไม่ได้        หลังจากติดอุปกรณ์เสริมเข้าไปกล้องมองหลังใช้งานได้ปกติ
 
                                      ไม่ได้มีการเปลี่ยนกล้องที่มากับรถ
   
              กล้อง Original ของ Porsche